Chakra Info

De chakras symboliseren de zeven verschillende kwaliteiten van de schepping, levensvormen die parallel lopen met onze niveaus van bewustwording. Naarmate onze bewustwording toeneemt, zal ook de gevoeligheid voor die krachten die vanuit de ziel sterker gaan stromen. Bij mensen met een hoogontwikkelde geest draaien de Chakra’s zeer snel en worden uiteindelijk sferen van stralende pure energie.De Chakra’s bevinden zich in een verbinding de talloze bronnen uit het universum zoals met sterren en planeten en waarmee een polariteitenenergie uitwisseling plaats vind. De rotatie van de planeten maakt onze aarde bewoonbaar. Dit doordat zij het licht als de overgang van schaduw naar licht als een noodzakelijke wisselende energiebron leren gebruiken. Het is de harmoniserende werking dat elk hartcentrum schept en onderhoud. Deze energie doortrekt alles waarmee wij in aanraking zijn, zoals de bijvoorbeeld de invloeden van gedachte patronen om ons heen. Dit alles noemen wij, het levend wordende bewustzijn dat de geestelijke evolutie stroom genoemd wordt. Chakra’s werken als hologrammen er is geen voor- of achterkant te bekennen en zijn voor ons op een onzichtbare manier met het lichaam verbonden. Zij moeten gezien worden als niet in het ‘grondstoffelijke’ lichaam liggend, maar in het subtiele etherische lichaam. Je kunt ze als organen beschouwen, verbonden met het centrale zenuwstelsel. Het endocriene stelsel is verbonden met de voorkant en het zenuwstelsel met de achterkant van het lichaam en hebben hun neerslag in de Chakra’s. Tot het endocrien stelsel behoort o.a. de schildklier die zijn stoffen rechtstreeks door het bloed laat opnemen. Kortom er zijn verbindingen met het gehele lichaam. Bij een sterke en goede werking van de Chakra’s zal het begrip zich gaan uitbreiden. Wij zullen dan onze ziektes en tegenslagen gaan begrijpen als oorzaken van onwetendheid en onszelf aangedaan. “Als iemand niet begrijpt hoe het lichaam dat hij draagt ontstaan is, zal hij ermee vernietigd worden” (Thomas Evangelie).Wij begrijpen hieruit dat alles bewustzijn is en elke hoogte is van bewustzijn zijn eigen trilling en frequentie heeft gebied heeft. Zo is ook het denken van de mens materie, trillend met een lage of hoge frequentie. Deze heeft zijn weerslag in een lagere trilling, zoals het mineralenrijk, waarvan de mens een uit kristallisatie over de dood of geboorte heen is. We leven immers in een illusie (dode) wereld, waaruit wij eens zullen ontwaken. Door de beginselen van de Chakra’s te kennen en de energie in ons zelf te leren beheersen, zullen wij het leven op een creatieve en onzelfzuchtige manier leren gebruiken. De integratie van de zeven niveaus van bewustzijn verloopt via: actie, ideaal, begrijpen, samenbrengen, discriminatie, integratie, inspiratie, weten. Waarbij altijd het lagere het hogere ontdekt en het hogere het lagere voedt. Het is onze natuur die de natuurlijke werking is van ons zoeken, wat het licht in de duisternis brengt. De centraliserende werkende invloed op het lichaam gaat via Chakra’s, cellen, fijn zenuwstelsel en klieren. Beide hersenhelften werken met de vijf zintuigen, maar met gescheiden herinneringen. Via het endocriene stelsel worden de energieën direct in het bloed opgenomen. Dit stelsel zorgt er voor dat wij ons lichaam via ons denken en geesteshouding op onze eigen wijze sturen. 

Wanneer onze denk- en geestenenergie niet vrij kunnen stromen is de werking van onze klieren verstoord. Geestelijke en of lichamelijke ziektes, afwijkingen zijn hiervan het gevolg. Wij kunnen ons afvragen welke Chakra’s met negatieve energie of met een te sterke energie in hun werking gehinderd worden.Door meer inzicht in de verbinding van de Chakra’s en zijn organen, speciaal met de vier hersenfuncties t.o.v. de frequenties van kleur, muziek, voedsel, hobby’s werk, enz. kan dit ons helpen om weer gezond te worden. Dit gezond worden is niet alleen een proces van de enkeling. Het is tegelijkertijd een collectief proces dat zich op alle lagen van groepen, volkeren, tijden enz. voltrekt. Zo wij bijvoorbeeld nu om ons heen “de spirituele oorlog” zien voltrekken, via cursussen, healers, deskundigen en methodes op het alternatieve vlak. Dit zal straks een periode van zichtbare groei te zien geven. Een zieke tijd die zal overvloeien naar werkelijke gezondheid. We leven in een tijd van zelf-genezing, die het pad vrij maakt voor het werk op een hoger bewustzijnsniveau. Hier zal de ruimte met een hogere en fijnere trilling gevuld gaan worden. Alle energie wordt aangewend via het eerste Chakra, het bewustzijn van het ik, dat op het overleven gericht is.De grotere harmonie of eenheid kan ontstaan door de magnetische gedachtekracht die zowel positief als negatief geladen is. Vaak is groei ontstaan door specialisatie, die zich op diverse manieren tot in het extreme kan manifesteren. Vandaar dat op een na elke specialisatie tot vernietiging, destructie leidt. Die enige heel makende specialisatie is de weg naar binnen. Ieder Chakra heeft energie die met elk niveau van leven in verbinding staan. Dit zowel met het gevoel, mentale, astrale als het spiritueel niveau, maar ook met de gebieden van specifieke psychische vaardigheden. Dit alles is de vertegenwoordiging van een spiritueel principe.

De mens bezit primaire en secundaire Chakra’s waarvan de kruin een primaire Chakra is. Hier stroomt de energie in en uit, die bij een rechte ruggengraat fysiek gezien, de Chakra’s het best doen functioneren. De primaire energie van ons is de zielenkracht die door ons heen werkt, via de kruin Chakra. Deze energie en primaire Chakra staan boven alles en werkt via ons zeer fijnstoffelijke lichaam naar het meer grofstoffelijke. Wanneer de energie afgesloten wordt gaat de werking van de bijbehorende organen verminderen en spreken dan van een blokkade, vaak veroorzaakt door angst. Bij een hevige schok kan de energie niet in het brein komen, soms is er een beschadiging in de hersenen en/of Chakra. Bij een acuut ongeluk kan er een reactie in de genezing ontstaan: als de hersenbeschadiging omkeerbaar is, kan er een nieuwe verbinding in de hersenen ontstaan. Deze Chakra zal dan gaan werken, daar waarin de hersenen compensatie gegeven kan worden. Wij weten ook dat sommige mensen die een hevige schok hebben opgelopen, dingen kunnen zien en of horen die buiten onze grenzen vallen. Een verbinding die voor of tijdens de geboorte plaats vond, spreken wij van: hij is met de helm geboren. Ook de acupunctuur-punten zijn een zeer fijn netwerk van hele kleine Chakra’s. Zij kunnen energie ontvangen afkomstig uit het energieveld van de omringende wereld/ruimte en deze doorgeven naar het organisme. In het centrum van onze handen bijvoorbeeld, kunnen wij met enige oefening een voelbare subtiele beweging als een fysieke ervaring van de Chakra bespeuren. Door onze handen in de buurt van een Chakra te brengen en ons te concentreren op onze handpalmen. Deze energie wordt als een zeer subtiele beweging van warmte ervaren.

Bij deze oefening constateren wij bovendien dat de energie die wij via onze handen ontvangen en afgeven als vele witte plekjes op de binnenkant van de handen ontstaan. Zeer mediamieke mensen kunnen onze Aura en Chakra’s waarnemen op diverse niveaus. Dit wil nog niet zeggen, dat deze mens, wat hij ziet ook bewust zal kunnen begrijpen. Dit is afhankelijk van zijn spirituele, geestelijke ontwikkeling. Bij de geestelijk nog niet ontwaakte mens is deze Chakra energie betrekkelijk klein en hebben weinig beweging. Bij die mens die geestelijk aan zich zelf werkt kunnen deze Chakra’s zich ontwikkelen tot stralende veelkleurige centra’s van energie en licht. Het fysieke lichaam is de stoffelijke neerslag of de openbaring van de werking van onze geest en ziel samen. De aarde is beslist niet als martelkamer bedoeld, maar om het hogere met het lagere te verzoenen. Waardoor wij via dit lichaam leren bewust te worden tegen de verdrukking in. Naarmate onze ontwikkeling/bewustwording toeneemt, neemt ook de gevoeligheid voor die krachten die van uit de ziel toestromen toe. Bij de mens met een hoog ontwikkelde geest ‘draaien’ de Chakra’s zeer snel en worden uiteindelijk sferen van stralende energie. De mens die het dichtst bij de natuur leeft en in staat is zijn gevoel te laten spreken heeft de Kundalini energie (onze levenskracht), tot het vierde Chakra omhoog weet te brengen. Wie zich inzet voor de geestelijke ontplooiing zal het vijfde en volgende Chakra’s in beweging kunnen krijgen.Door oefening, zullen eerst de onderste drie Chakra’s op gelijke wijze activeren dienen te worden, waarbij het vijfde Chakra een belangrijke rol speelt. Het vijfde Chakra is het gebied van directe kennis, die het mogelijk maakt op een bewuste en volledige overgave aan het leven via het hartcentrum zonder enig schuld gevoel verder te gaan. Dit is het nieuwe ritme of wel balans in het leven.Het evolutieproces is het vinden van een harmonie tussen de werking waarmee de verschillende Chakra’s geassocieerd worden. Noch sensualiteit, driften, ratio of het voelen mogen de overhand hebben. Ieder Chakra heeft energieën die met elk niveau in verbinding staat; het stoffelijke, emotionele, mentale, vitale of etherische en het astrale gevoel lichaam, plus het spirituele niveau en de gebieden van specifieke psychische vaardigheden. Dit alles is de vertegenwoordiging van een spiritueel principe. Bij een diepere werking van de Chakra energie zal ons begrip zich gaan uitbreiden en wij ziektes gaan begrijpen als oorzaak van onwetendheid, ons zelf aangedaan. Het begrijpen, is het weten dat dit alles bewustzijn is en elke hoogte van bewustzijn zijn eigen trilling en frequentie heeft. Naarmate de ontwikkeling van ons bewust worden toeneemt, neemt ook de gevoeligheid voor die krachten, die vanuit de ziel toestromen toe. Zo is ook het denken van de mens materie, trillend met een lage of hoge frequentie.Deze heeft zijn weerslag in een nog lagere trilling, zoals het mineralenrijk, waarvan de fysieke vorm van de mens een uit kristallisatie over de dood heen is. Gedachten zijn enkel patronen die de mens kan herscheppen in nieuwe patronen, waaruit nieuwe vormen en dus beperkingen of weerstanden kunnen ontstaan. Deze weerstanden zijn onze mogelijkheden om ons scheppende vermogen verder uit te breiden. Van groot belang is het, de beginselen van de Chakra’s te kennen en de energieën in ons zelf te leren beheersen, zodat wij ze in het leven op een creatieve en onzelfzuchtige manier leren gebruiken. Wanneer de Chakra’s zich openen boven het niveau van begrijpen, zal er een disharmonie kunnen plaatsvinden. Bij het openen op een lager niveau schept dit een gevoel van gescheiden te leven van het echte ‘Zelf’. Een open Chakra dat zich niet kan sluiten, hier gaat er net zo snel energie in als er uit. Bij een shock (hevige emotie) dit Chakra zich kan sluiten en er een tekort aan energie ontstaat. Een Chakra behandeling kan uitkomst bieden bij een gesloten Chakra, zo ook het nemen van een douche, werken of zijn in de natuur.

Goede boeken om te lezen:

Chakra-healing-handboek | Cyndi Dale
Dit baanbrekende boek begint waar bestaande chakraboeken, die zich beperken tot zeven chakra's, ophouden. In Chakra-healing-handboek verlegt Cyndi Dale de grens door een overzicht te geven van 32 menselijke energiecentra: twaalf chakra's in en buiten het lichaam, plus twintig spirituele energiepunten. Dit gedurfde boek bevat naast vele originele denkbeelden ook tal van aan de praktijk getoetste adviezen om energieblokkades te overwinnen. Chakra-therapeute Cynthia Marnell Dale (Minnesota) is geschoold in verschillende helende technieken, zoals reiki en therapeutic touch. Tevens heeft zij zich intensief verdiept in onder andere het sjamanisme en indiaanse tradities.

Reis door de chakra's | Anodea Judith
Enkele jaren geleden schreef Anodea Judith Chakra werkboek, waarin zij de energiecentra in al hun psycho-fysiologische functies en eigenschappen beschreef. Toen al gaf zij' aan dat de theoretische uiteenzettingen over chakra's de functie van een landkaart hebben: pas met behulp van oefeningen kan de reis echt beginnen. Met deze nieuwe uitgave kan de theorie in praktijk worden gebracht. In, Reis door de chakra's nemen Anodea Judith en haar collega Selene Vega juist oefeningen als uitgangspunt om de chakra's te leren kennen en er dus doelgericht mee te kunnen werken. Het boek valt uiteen in zeven delen, corresponderend met de zeven hoofdchakra's. Voor iedere chakra hebben de auteurs een serie oefeningen opgezet op het gebied van onder andere yoga, meditatie, dans en bio-energetica. Met behulp van deze oefeningen kan de lezer zelf actief werken aan persoonlijke groei en transformatie. De technieken zijn door en door getest tijdens de cursussen die Judith en Vega al jaren geven. Dit boek is, onmisbaar voor iedereen die de reis door de chakra's' wil ervaren.

Chakra lifestyle | Elske Feitsma
Yogawerkboek opgebouwd rond de zeven hoofdchakra's die tevens de hoofdstukken vormen. Een korte inleiding geeft inzicht in de essentie van chakra's, hun werking op het fysieke, mentale en energetische lichaam en hun relatie met yoga. Op een eenvoudig niveau worden fysieke en emotionele aspecten belicht vanuit een dominant westerse opvatting, gevolgd door in kaders aangegeven (voedings)adviezen, oefeningen, een visualisatie of meditatie. Aansluitend vijf yogahoudingen per chakra met instructie en inzicht in het fysieke effect. Ruim vijftig kleurenfoto's van de auteur illustreren de houdingen. De kwaliteit van de foto's is matig tot slecht. De tekst wordt in de kleur van het chakra geïllustreerd met 2 cm van de linkerpagina rand (o.a. bloemmotieven), waardoor het hoofdstuk snel herkenbaar is, evenals het chakrasymbool en spreuk op de beginpagina van ieder hoofdstuk en wijze spreuken (cursief) tussen de tekstblokken. Heldere druk op witte ondergrond. Geschikt voor beginnende yogaleerlingen (vooral van de auteur tevens yogadocent); met literatuurlijst.

De Chakra Energy-Methode | Anna Selby
Dit boek is bedoeld om onze energieën in balans te brengen. Het bevat technieken en oefeningen voor het reguleren van de energiestromen. Elk hoofdstuk is gewijd aan een chakra. Er wordt uitleg gegeven over het betreffende chakra en hoe het wordt voorgesteld, waar het zich bevindt en welke klieren erbij horen. Er wordt beschreven wat er gebeurt als het is afgesloten. Oefeningen uit de yoga, chi gong en meditatie- en visualisatieoefeningen om energie in beweging te brengen, worden duidelijk beschreven en aan de hand van kleurenfoto's uitgelegd. Tot slot een hoofdstuk met yogaoefeningen, waaronder de zonnegroet, voor het vrijelijk stromen van energie tussen alle chakra's. Een handig werkboek voor beginners en gevorderden.