Inzichten

Kennis opdoen door spirituele boeken te lezen is op zich niets mis mee. Maar hou er rekening mee dat het enkel “kennis” is. Het wordt pas wijsheid als je er iets mee doet. Je kunt die kennis gebruiken om anderen te helpen. Goed voor je ego niet waar? Want het streelt je ego als je meer weet dan een ander. Daarom is het veel belangrijker dat je kennis omkeert in eigen “wijsheid”.

En dan nog begin je alleen met de dingen waarbij jij voelt dat er een kern van waarheid in zit. Probeer die kennis die je opgedaan hebt op je zelf toe te passen. Je zult zien dat je het gevoel zult krijgen dat er puzzelstukjes gaan vallen, en dat je soms ineens het “aha, zit dat zo!” gevoel zult krijgen. Dat is het teken dat een stukje kennis, wijsheid voor je geworden is. De kennis is als het waren naar je gevoel gezakt, en je kunt aan heel je wezen voelen dat de kennis de “waarheid” is. Het is een inzicht. Een mooi boek met verschillende inzichten is “De celestijnse belofte”.

Zeker een aanrader! Ik zal jullie maar vast verklappen dat ik absoluut niet van lezen houd, maar dit boek heb ik bijna verslonden. Ik kon werkelijk niet stoppen met lezen! Het is ook absoluut niet zwaar want het is in romanvorm geschreven. Hieronder staan in het kort de inzichten beschreven.

Eerste inzicht
Het eerste Inzicht gaat over het besef dat het toeval een betekenis heeft en dat dingen dus niet zomaar gebeuren. Door dit besef zullen we steeds vaker de zinvolle toevalligheden in ons leven gaan ontdekken. Het lijkt dan alsof het leven door een soort onverklaarbare macht wordt geleid, wat een gevoel van mysterie en opwinding met zich meebrengt. Hierdoor zullen we intenser gaan leven.

Tweede inzicht
Het Tweede Inzicht plaatst ons huidige bewustzijn in een ruimer historisch perspectief. Om de geschiedenis te begrijpen, moet je begrijpen hoe je dagelijkse kijk op de wereld ontwikkeld is, hoe die is geschapen door de werkelijkheid van de mensen van vroeger. In de middeleeuwen werd de werkelijkheid gedefinieerd door de machtige vertegenwoordigers van de christelijke Kerk. Deze leiders gaven de mensen zekerheid over het universum. Maar in de 14e en 15e eeuw valt die wereldopvatting uiteen, doordat de Kerk zijn geloofwaardigheid bij de mensen verloor. De heersende opvatting over de aard van het universum en het doel van de mensheid stortte in, wat zorgde voor een enorme omwenteling in het menselijk denken. Mensen gingen toen over op het wetenschappelijk denken om het universum te kunnen definiëren. Dit kost natuurlijk veel tijd en ondertussen ging de mens zijn levensstandaard en het gevoel van veiligheid in de wereld vergroten. De aarde werd veroverd en haar rijkdommen werden gebruikt om de situatie te verbeteren. Maar dit streven naar veiligheid begon steeds meer een obsessie te worden en de mens vergat de spirituele kant van het leven. Maar nu de mensen langzamerhand gaan ontwaken stelt men zich weer langzaam open voor een andere wereldopvatting.

Derde inzicht
Mensen gaan een voorheen onzichtbaar soort energie waarnemen, wat zal leiden tot een andere manier van kijken naar het universum. Het universum zal dan niet meer als een mechanisch model gezien worden, maar als een enorm energieveld. Materiële substantie bestaat dus eigenlijk niet, maar is een verschijningsvorm van de universele energie. Alles hangt met elkaar samen en reageert op elkaar. Met onze gedachten en intenties kunnen we onze werkelijkheid en die van anderen beïnvloeden.

Vierde inzicht
Mensen voeren een soort concurrentie, om een deel van de energie te kunnen krijgen van de energie die tussen de mensen stroomt. Als we ons zwak of onzeker voelen proberen we, vaak onbewust, iemands aandacht af te dwingen, zodat we door energie van de ander af te tappen ons eigen energieniveau oppeppen. De ander ervaart dat dan als heel vermoeiend, omdat zijn energieniveau afneemt. Dit oppeppen van ons gevoel werkt maar tijdelijk. Als we ons van deze machtsstrijd bewust worden kunnen we de aard van het menselijk conflict begrijpen.

Vijfde inzicht
In plaats van energie van anderen af te tappen, kunnen we ook naar willekeur een andere energiebron aan leren boren, namelijk de universele energiebron. Dit is de energie die overal in het universum aanwezig is.Mensen die zich kunnen openstellen voor deze vorm van energie ervaren dit als een gevoel van liefde wat constant aanwezig is. Om deze energie te kunnen ontvangen moeten we ons ervoor open kunnen stellen. Dit kan bijvoorbeeld door bewust de schoonheid van de omgeving te ervaren. Als het lukt om een hoger energieniveau (ook wel niveau van een hogere trilling genoemd) te bereiken, dan wordt dat in ons vastgelegd. Als we terugvallen in een lager energieniveau (bijvoorbeeld door angst) dan kunnen we toch weer snel dat trillingsniveau bereiken.

Zesde inzicht
Het zesde Inzicht is een uitbreiding van het vierde Inzicht. Mensen zijn vaak afgesneden van de universele energiebron, doordat ze vastzitten in hun beheersingsdrama. Een beheersingsdrama is een strategie die we onbewust in onze jeugd ontwikkeld hebben om aan energie van andere mensen naar ons toe te trekken. Vaak kwam het voor dat mensen uit onze omgeving door hun eigen beheersingsdrama energie aan ons probeerden te onttrekken en als reactie daarom hebben we een eigen strategie ontwikkeld om weer energie naar ons terug te trekken. Als we deze dynamiek eenmaal inzien, kunnen we de beheersingsstrategieën achter ons laten en gebruik gaan maken van de universele energie. Er zijn vier verschillende soorten beheersingsdrama’s te onderscheiden: De Arme Ik: Een Arme Ik probeert bij mensen uit z’n omgeving medelijden op te wekken door een slachtofferrol te spelen. Vaak zijn ze nogal passief en somber ingesteld. Zodra ze de aandacht van een persoon hebben probeert de Arme Ik die persoon een schuldgevoel aan te praten. Hierdoor ontvangt de Arme Ik energie waardoor die zich even beter voelt. De Afstandelijke: De Afstandelijke probeert tijdens de communicatie met een ander persoon zoveel mogelijk afstand te bewaren. Dit doet hij door vage of ontwijkende antwoorden te geven. Op die manier hoopt de Afstandelijke dat de ander gaat doorvragen en op die manier energie geeft. De Ondervrager: De Ondervrager is een criticus, die constant anderen in de gaten houdt om ze (terecht of onterecht) te kunnen wijzen op hun fouten, waarmee hij anderen onzeker probeert te maken. Als anderen die kritiek gaan weerleggen is de opzet van de Ondervrager geslaagd, want op die manier krijgt hij de aandacht die hij nodig heeft. De Intimidator (de Bullebak): De Intimidator speelt het agressiefste machtsspel. Hij probeert door anderen bang te maken ervoor te zorgen dat de energiestroom zijn kant op gaat. Personen voelen zich in zijn nabijheid vaak onveilig en doen er alles aan om niet zijn woede op te wekken, bijvoorbeeld door hem altijd gelijk te geven. Door je bewust te worden van je eigen beheersingsdrama zul je veel beter in staat zijn van de universele energiebron gebruik te maken. Als je je daarnaast ook de beheersingsdrama’s en levensdoelen van je ouders gaat inzien ben je een grote stap op weg naar inzicht in je eigen levensdoel.

Zevende inzicht
Het besef dat toevalligheden je altijd naar de vervulling van je taak en de oplossing van je levensvragen zal leiden. Als we de juiste vragen stellen, zorgen geheimzinnige kansen voor antwoorden. Door het vinden van antwoorden zullen altijd weer nieuwe vragen ontstaan waardoor we kunnen groeien op het spirituele pad. Als we kunnen openstaan voor de energie van het universum zullen door zinvolle toevalligheden de antwoorden op ons pad komen in de vorm van gedachten, (dag)dromen of bepaalde ontmoetingen met mensen.

Achtste inzicht
Door op een andere manier met mensen om te gaan, zal je ontwikkeling versnellen. Bij de opvoeding van kinderen is het belangrijk dat het kind voortdurend energie krijgt van de ouders, zodat het geen beheersingsdrama gaat ontwikkelen om energie af te dwingen. De energie die ontstaat bij een liefdesrelatie moet niet gebruikt worden ter vervanging van de universele energie, want dan zal de relatie eindigen in een machtstrijd waarbij gestreden wordt om elkaars energie. In plaats daarvan moeten beide partners in contact blijven met de universele energie, zodat ze niet om elkaars energie hoeven te concurreren. Tijdens een groepsgesprek is het van belang dat ieder groepslid op het juiste moment zegt wat in hem opkomt en dat andere groepsleden die persoon dan alle energie geven. Op die manier ontstaat een dynamisch gesprek waar alle groepleden baat bij hebben, omdat dan veel boodschappen naar boven komen. Verder leert dit Inzicht dat er geen toevallige ontmoetingen bestaan. Bij iedere ontmoeting moeten we ons best doen om de boodschap te achterhalen die de persoon voor ons heeft. Om die boodschap te kunnen zien is het van belang die persoon energie te sturen. Daardoor wordt het voor die persoon makkelijker de waarheid te zien, zodat waardevolle boodschappen uitgewisseld kunnen worden

Negende inzicht
Hoe meer mensen de voorgaande inzichten in hun leven integreren, des te sneller zal het menselijk ras evolueren. Er zal dan een grote verandering gaan plaatsvinden in de menselijke beschaving. De mens zal de waarde van de bossen gaan inzien en zal ervoor zorgen dat er weer grote wouden zullen ontstaan. Hierdoor zal er zoveel energie in de wereld komen, dat alle mensen een steeds hoger energieniveau zullen gaan bereiken. Ook zal er een nieuwe economie ontstaan waarin we bewust aan anderen geven, omdat we weten dat we daardoor ook weer veel terug zullen krijgen.

Alle Celetijnse belofte boeken:
Celetijnse belofte
Celetijnse belofte: Het tiende inzicht
Celetijns belofte inzicht essentie
Celetijnse Meditaties